Anasayfa » Rezervasyon » Rezervasyon Koşulları

Rezervasyon Koşulları

Arion Resort Otel konukları, rezervasyon formunu imzalayarak form şeklinde veya İnternet aracılığı ile şirket merkezine gönderdiklerinde taraflar aşağıdaki koşulları karşılıklı olarak kabul etmiş, sözleşme ile bağlanmış sayılırlar. Sözleşmede Arion Resort Otel (Otel) olarak, Otelden geceleme satın alanlar (konuk) olarak anılacaklardır.

1- TATİL SÖZLEŞMESİ : Arion Resort Otel’de konaklama talepleri yazılı ve talepte bulunan tarafından imzalı rezervasyon formu'nun şirketin İstanbul adresine ulaştığı ve şirket tarafından teyid edildiği tarihte kesinleşir. Otel’de rezervasyonlar İnternet veya faks mesajı ile yapılabilir, şirket tarafından aynı yoldan teyidi ve diğer koşulların konuk tarafından yerine getirilmesi şartı ile rezervasyon kesinleşir. Konuk tarafından sözlü rezervasyon talimatı verildiği ve Otel tarafından yazılı veya İnternet aracılığı ile onaylandığı tarihte konuk için rezervasyon genel şartları işlemeye başlayacaktır. Otel ; İnternet sitesinde ve Otel broşüründe yer verilmeyen hususlardan sorumlu tutulamaz. Seyahat acenteleri ve sair şahıslar tarafından verilen öneri ve bilgilerden Otel sorumlu tutulamaz.

2- ÜCRETLER : Otel geceleme ücretleri uygulanacağı yıl itibariyle otel web sitesinde (http://www.arionresort.com) yayınlanan fiyatlar üzerinden ödenir. Geceleme ücretleri kişi başı geceleme + kahvaltı olarak tespit edilmiş olup rezervasyon yapılan tarih için ilân edilmiş fiyatlar üzerinden talep ve tahsil edilir.

3- REZERVASYON : Konuk veya seyahat acentesi tarafından yapılan rezervasyon şirket tarafından yazılı olarak onaylandıktan sonra, rezervasyon yapanlar toplam konaklama ücretinin %10u kadar depozitoyu rezervasyon talepleri ile birlikte şirkete ödemek zorundadırlar. Depozito ödenmesi rezervasyonun Otel tarafından kabulü şartı olup aksi halde Otel rezervasyondan sorumlu tutulamaz. Ödemeler nakit olarak şirket merkezine, Otel banka hesabına yapılabilir. Otel tarafından mevsim ve konuk sayıları ve sair nedenlerle özel promosyonlar ve özel fiyatlar tespiti ile uygulaması yapılabildiği gibi rezervasyon yapılmadan önce Otel fiyatları artırma hakkı Otele aittir.

4- DEĞİŞİKLİK : Konuklar tarafından yapılmış rezervasyonlarda değişiklik yapılmak istenmesi halinde bu konudaki taleplerin rezervasyon yapılan dönem tarihinden engeç iki ay önce Otele bildirilmesi şarttır. Süresinde yapılan değişiklik talepleri Otel geceleme ve yer durumunun uygun olması halinde yerine getirilebilir, yapılan değişiklikle ilgili fiyat artışları konuklardan talep edilir, fiyat azalmaları konuklar lehine değerlendirilir.

5- REZERVASYON İPTALİ : Rezervasyonun iptali, ancak rezervasyonu yaptıranın şirkete yazılı bildirim yapması ve aşağıda belirlenen hususlara uyulması koşulu ile mümkündür. İptalin kabulü halinde seyahat sigorta primleri ve sair harcamalar hariç olmak üzere, konuklar tarafından yapılmış ödemeler, iptal hali için belirlenmiş aşağıdaki giderler mahsup edildikten sonra kalan ilgilisine ödenir. Rezervasyon tarihinden 43 gün ya da daha erken bir tarihte iptal durumunda %100, 42-28 gün arası %50, 27-15 gün arası ise %25 depozito iadesi yapılır. Rezervasyon tarihine 14 gün ve altı tarihlerde yapılan iptal işlemlerinde depozito iadesi yapılmaz.

6- OTEL TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK : Otel değişiklik hakkına sahiptir ancak bu hak istisnai olarak ve mücbir sebepler doğduğunda kullanılır. Otelin değişiklikleri önceden bildirme yü-kümlülüğü olmamakla beraber en kısa zamanda ilgilisine haber verilir. Rezervasyon yaptırmış konuklar tarafından yapılan değişik kabul edilmez ise yaptığı ödemeler aynen iade edilir. Bununla birlikte, seyahat yapılsın ya da iptal edilsin, Otel konuklarına verilen rahatsızlıktan ötürü aşağıdaki miktarlarda tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Büyük nitelikte değişikliğin Otele giriş tarihinden önce bildirilmesine göre ödenecek tazminatlar şu şekildedir : 28-42 gün arası 50Euro, 15-27 gün arası 100Euro, 14 gün ve daha az sürelerde ise 150Euro. 43 gün ve daha uzak tarihlerde tazminat ödenmez. Ancak savaş hali, doğal afetler, endüstriyel sorunlar ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde Otel tazminatla sorumlu tutulamaz.

7- REZERVASYONUN OTEL TARAFINDAN İPTALİ: Otel herhangi bir nedenle veya nedene bağlı olmaksızın tek taraflı olarak rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Mücbir sebepler ve konuklar tarafından ödemelerin yapılmaması veya geç yapılması durumları hariç olmak üzere, konukların Otele giriş tarihinden en az iki ay önceden konuklara yazılı olarak bildirilir. Geç ödeme veya ödememe durumları haricindeki hallerde, iptal edilen rezervasyon yerine müşteriye alternatif bir tatil sunulabilir ya da yapılan ödemeler iade edilir, başkaca bir bir tazminat ödenmez.

8- OTELİN SORUMLULUĞU : Otel , konukların Otele giriş tarihinden itibaren Otelde bulundukları süre içinde Otel çalışanlarının dikkatsizlik, ihmal veya kusurundan kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür. Otelde sağlanacak servis anlamında kontrat ile üstlenilen ve standart servislerin eksikliğinden Otel sorumludur. Ancak her halde, Otelin sorumluluğu Otel geceleme ücretinin iki katından fazla olamaz. İşin yapılmasına yönelik ve akışı içerisinde çalışanlar - acenteler- kontrat tarafları ve tedarikçilerin dikkatsizlik - ihmal ve kusuru dışındaki ölüm, yaralanma hallerinde Otelin sorumluluğu bulunmaz.

9- BELGELER : Yurt dışından gelecek konukların Türkiye’ ye girişleri konusunda gerekli belgelerin sağlanması konuklara aittir. Belgelerin noksanlığı sebebiyle Otelin maruz kalacağı zararlar konuklar tarafından tazmin edilir. Yolculuk, Türkiye’ye giriş-çıkışlarla ilgili tıbbi bilgiler ve önerilecek koşulları öğrenmek ve uygulamak konukların sorumluluğundadır.

10- TAŞIMA VE YER REZERVASYONU KOŞULLARI : Otelin yazılı olarak kabul ettiği taahhütlerinin dışında taşıma, transfer ya da yer rezervasyonu yapma yükümlülüğü yoktur. Konuklar tarafından tercih edilen hava-kara-deniz taşımacılığı, bu taşımacılığı sağlamayı üstlenenler tarafından yönetilir. Bu gibi durumlarda, yabancı konuklar hakkında uluslararası antlaşmalar uygulanır. Konaklama süresinin sonunda Otelden ayrılma (çıkış) halinde önceden uçuşları teyit etme konukların sorumluluğundadır. Otel tarafından bu hizmet talep halinde genellikle uluslararası uçuşlar için ve yer hostesleri tarafından bu uçuşları teyit anlamında yerine getirilir.

11- YÖNETİM : Konuklardan herhangi birisinin, başka birine karşı zarar – tehlike doğurur – rahatsız edici davranışlarının varlığı halinde, Otel herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın Otel rezervasyonunun sona erdirme ve bu konukları Otel dışına çıkarma konusunda mutlak takdir yetkisine sahiptir. Bu hallere sebebiyet veren konuklara para iadesi yapılmaz, tazminat ödenmez. Otelin uğradığı zararları talep ve tazmin hakları saklıdır.

12- KULLANILMAYAN GECELEMELER : Otelin erken terkedilmesi ve sair hallerde konuklar tarafından kullanılmayan gecelemeler gerekçe gösterilerek yapılmış ödemelerin iadesi talep edilemez. Bu durumda Otel rezervasyon yapılmış gecelemeler karşılığı bedelin tamamını talep ve tahsil hakkına sahiptir.

13- SİGORTA : Otel konukları, Otele giriş anından itibaren geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortasına dahil olurlar. Sigorta giderleri Otel tarafından karşılanır. Konukların Otelden ayrılma tarihinde sigorta sorumluluğu sona erer, isteyen konuklar seyahat sigortası süresini varacakları yere kadar devam etmek üzere uzatabilirler. Otelden ayrılmadan önce sigorta süresinin uzatılması konusunda yazılı talepte bulunmayan konukların bu hakları kendiliğinden sona erer.

14- UYGULANACAK HUKUK : Taraflar arasında sözleşme niteliğindeki rezervasyon koşulları Türkiye Cumhuriyeti Hukuku çerçevesinde düzenlenmiş olup, bu hukuk kapsamında açıklanır ve yorumlanır. Taraflar işbu sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümü için Türkiye’de İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerini yetkili kılmışlardır.